کندانسورهای آرکاکول

کندانسور ها یک مبدل حرارتی هستند که با در کنار هم قرار دادن دو ماده سیال (مبرد و ثانویه) با دو دمای مختلف، باعث تعییر فاز یکی از آنها شده، دراصل ماده سیال کندانس شده و از حالت بخار به حالت مایع تبدیل می شود.

کندانسور آرکاکول
AC.LS.240.5.A
کندانسور آرکاکول
AC.LD.450.30.A
کندانسور آرکاکول
AC.LS.150.5.C
کندانسور آرکاکول
AC.LS.350.25.B
کندانسور آرکاکول
AC.LS.150.4.B
کندانسور آرکاکول
AC.LS.350.20.A
کندانسور آرکاکول
AC.LD.663.60.A
کندانسور آرکاکول
AC.LS.150.3.A
کندانسور آرکاکول
AC.LS.250.15.B
کندانسور آرکاکول
AC.LD.663.50.A
کندانسور آرکاکول
AC.LS.140.2.B
کندانسور آرکاکول
AC.LS.250.10.A
کندانسور آرکاکول
AC.LD.650.40.B
کندانسور آرکاکول
AC.LS.140.1/5.A
کندانسور آرکاکول
AC.LS.240.7/5.B
کندانسور آرکاکول
AC.LC.650.35.A