کمپرسورهای پیستونی بوک

کمپرسور بوک در انواع متنوع با توجه به نیازهای مختلف تولید شده است. کمپرسورهای سمی هرمتیک پیستونی یک مرحله‌ای (HG(x))، سمی هرمتیک دیپ فریز (HA(x)) و سمی هرمتیک دو مرحله‌ای (HGZ(x)) از جمله اصلی‌ترین سری‌های موتور سردخانه بوک هستند. بوک در طراحی تولیدات خود علاوه بر کارایی بالا و مصرف بهینه، توجه به حفاظت از محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده است.

کمپرسور پیستونی بوک
HG34e/315-4
کمپرسور پیستونی بوک
HG56e/995-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX12p/110-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX34e/380-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX6/1410-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG34e/215--4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG56e/850-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX12P/90-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX34e/315-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX56e/1155-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG22e/190-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG44e/665--4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG7/2110-4S+2cap
کمپرسور پیستونی بوک
HGX34e/315-4
کمپرسور پیستونی بوک
HGX56e/995-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG22e/160-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG44e/565--4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG7/1860-4S+1cap
کمپرسور پیستونی بوک
HGX34e/215-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX56e/850-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG12p/110-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG34e/380-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG6/1410-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX22e/190-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX44e/665-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG12P/90-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG34e/315-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HG56e/1155-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX22e/160-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX44e/565-4S
کمپرسور پیستونی بوک
HGX7/1860-4S+1cap